JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Dalton-licentie weer verlengd

Het bestuur van de NDV heeft begin april 2018 de licentie van JansonAdvies om de opleiding en nascholing van daltonleraren te mogen verzorgen, weer met vier jaar verlengd. 
Ik verzorg deze opleiding altijd in teamverband, gekoppeld aan de schoolontwikkeling, zodat beide elkaar kunnen versterken.

Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek

Inmiddels is mijn nieuwste boek verschenen. In ruim 300 pagina's beschrijf ik de stand van zaken rond het leren van spelling en de kennismaking met grammatica. Het eerste deel gaat over de spellingdidactiek zoals ik die heb ontwikkeld. De klanken van een woord zijn steeds de basis.
In het tweede deel geef ik uitleg over de daarbij behorende spellingcategorieën en noem suggesties om die te introduceren en te laten oefenen. Daartoe zijn nu ook de oefenkaarten digitaal (en kostenloos) beschikbaar.

Het derde deel van het boek is gewijd aan de nieuwe benadering van grammaticaonderwijs, waarin de betekenis centraal staat. Hierin heb ik doelen en suggesties voor activiteiten opgenomen. 

In dit deel is ook speciale aandacht voor de rol van de persoonsvorm en voor de spelling daarvan. Het woord 'werkwoordspelling' is daarmee achterhaald. Slechts een deel van de persoonsvormen heeft immers een afwijkende spelling en alle andere werkwoordsvormen houden zich gewoon aan de normale spellingafspraken. We moeten daarom bij de kinderen niet de indruk wekken dat de spelling van deze woorden ingewikkeld is. Zie: https://www.maakjeeigenonderwijsboek.nl/shop  

Nog meer...

Begin november is de 3e druk van de handleiding voor de leerjaren 1, 2 en 3 van de spellingdidactiek Op zoek naar letters verschenen. Ditmaal heb ik het boek vormgegeven als een paperback op A5-formaat. De titel is nu Op zoek naar klanken en letters - doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3. Anders dan de voorgaande drukken is het boek nu voor € 19,90 via de boekhandel verkrijgbaar.
Nog makkelijker is het om ze via mij te bestellen (ze worden uitgegeven als 'print-on-demand') via dit formulier. Je betaalt dan nooit verzendkosten.

 

 

 

Verschenen!

In het schooljaar 2016-2017 heb ik gewerkt aan twee boeken: een over rekendidactiek en een over taaldidactiek. Beide zijn bedoeld tegen de achtergrond van meer thematisch leren. Tegelijk stellen ze ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie.

Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen nauwelijks benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.

In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak.
Beide boeken zijn eind juli 2017 verschenen. ook deze boeken kun je eenvoudig bestellen is dit bestelformulier.  

Doe er in jouw praktijk je voordeel mee!

Artikel over serie Wetenschappelijke doorbraken de klas in 

In het juninummer van JSW bespreek ik in de rubriek 'Gereedschap' de serie boeken over de projecten onderzoekend leren van het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Artikel werkwoordspelling in meinummer JSW

In het meinummer van JSW staat een artikel met als titel Werkwoordspelling zonder ballast. Dit schreef ik omdat veel scholen die werkwoordspelling (door hun taalmethode en door gewoontes) veel te groot en ingewikkeld maken. Voor meer info zie: www.jsw-online.nl of www.janson.academy/publicaties/spelling.

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, gaat de komende jaren de thematische aanpak uitbreiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten. Voor meer info: www.jeelo.nl


Nieuwsbrieven Op zoek naar letters verschijnen maandelijks.

In principe verstuur ik elke maand een Nieuwsbrief naar de abonnees. Het aantal volgers breidt zich nog steeds uit, maar jij kunt ook daarbij horen: aanmelden kan via het contactformulier. Abonnee-zijn is natuurlijk gratis.

Boek en congressen rond begaafdheid

Eind november 2016 verscheen De Gids, begaafdheid in het basisonderwijs. Dit boek bevat een grote variatie aan bijdragen die allemaal een aspect belichten van hoe basisscholen met begaafdheid kunnen omgaan. Eleonoor van Gerven is de initiatiefnemer. Zij heeft de nodige experts bereid gevonden een bijdrage aan De Gids te leveren. Mijn bijdrage gaat over 'rijk onderwijs'. Op 25 november (Aristo, Eindhoven) en 16 februari (Martiniplaza, Groningen) vond het congres Dé Dag plaats, waarin de auteurs het thema introduceerden, met op beide data een andere inhoud. Download hier de folder van deze congressen.

Bildungkalender 2017 is uit.

Net op tijd voor de dag van de leraar (5-10) is de nieuwe Bildungscheurkalender verschenen. Elke dag een treffende uitspraak over onderwijs en/of opvoeding. Op de achterzijde staat steeds een toelichting. Ik heb de bijdrage van 2-2 verzorgd.

Meer weten over hoe je deze kalender kunt bestellen, klik dan hier.
Wil je weten welke andere 364 mensen een bijdrage leverden, klik dan hier

MeerTaal ontwikkelt zich verder  

Het tijdschrift over taaldidactiek
MeerTaal bestaat alweer drie jaar. Uitgeverij Van Gorcum geeft dit blad uit naast het tijdschrift over rekendidactiek Volgens Bartjens.
Vanaf de vierde jaargang (september 2016) telt elke nummer
vier pagina’s meer. Twee van deze pagina’s zijn, in samenwerking met het Genootschap Onze Taal, gevuld met opdrachten voor leerlingen. Deze opdrachten hebben een taalbeschouwende inhoud en doen een beroep op de onderzoekende houding van de leerlingen.
De komende jaargang zal ook in elke nummer voorbeelden geven van leraren die werk maken van
Nederlands als tweede taal (nt2). Veel scholen hebben of krijgen hiermee (weer) te maken.
Alle reden om uit te kijken naar het septembernummer! Wie nog niet geabonneerd is kan dat regelen via https://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4874-0

Artikel in top 10 Wij-leren.nl

 

Het artikel over de coachende rol van leraren, dat ik schreef voor het blad Speziaal, behoorde tot de in 2015 meest verspreide artikelen van de site wij-leren.nl. Je vindt het natuurlijk ook hier op mijn site bij publicaties.

Sprekersinstituut onderwijs

 

Met ingang van 2016 gaat het Sprekersinstituut onderwijs van start.
Ik heb mij ook hierbij aangesloten. Zie: http://www.sprekersinstituutonderwijs.nl/home 

Nieuwe druk van Op zoek naar letters 

 

De tweede druk van Op zoek naar lettersde andere spellingmethode is uit. 
Belangrijkste veranderingen zijn de herziening en uitbreiding van inhoud en aantal oefenkaarten, een uitbreiding van de algemene handleiding en de aanpassing van de lesbegeleiding voor de leerjaren 4 t/m 8.
Er zijn nu vier typen kaarten voor het oefenen in de fasen 1, 2 en 3: oefenkaarten met klankzuivere woorden, oefenkaarten met niet-klankzuivere woorden, herhalingskaarten met wel- en niet-klankzuivere woorden en kaarten met oefenzinnen, waarop woorden in zinsverband staan. Er staat alleen een volgnummer op elke kaart en geen aanduiding van een leerjaar. Hierdoor is een flexibeler gebruik en een eenvoudiger ordening mogelijk geworden.  

Nieuw: de betekenis van referentieniveaus rekenen 

 

De SLO heeft een aanpak ontwikkeld om teams grondig te laten kennismaken met de betekenis van de referentieniveaus rekenen. Doordat de referentieniveaus een rol spelen bij differentiatie, bij het gebruik van methodes en in de eindtoets, is het van belang dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn en hun handelen op elkaar afstemmen. Om dit te bereiken is het volgende bedacht: De schoolleider, ib'er en rekencoördinator krijgen een scholing waarin zij een scholing voorbereiden voor hun eigen bovenbouwteam. Vervolgens organiseert dit bovenbouwteam een studiedag voor het hele team. Door deze dominoaanpak bereik je dat ieder betrokken is en zich ook actief bezighoudt met de consequenties en onderlinge afstemming. Tegelijk worden zo de kosten laag gehouden, doordat alleen de eerste scholing extern wordt verzorgd. Bovendien krijgen jullie als school in deze scholing materiaal in handen, waarmee je zelf die interne studiemomenten kunnen invullen.

Ik maak deel uit van de groep nascholers die dit Dominotraject aan jullie kunnen overdragen. Ben je, al dan niet samen met collega's van andere scholen, geïnteresseerd, dan bespreek ik graag de verdere invulling en mogelijkheden..