JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Op zoek naar letters 
de andere spelling- en grammaticadidactiek

Op zoek naar letters is een andere spellingaanpak dan je gewend bent. 


Dat 'andere' vloeit voort uit de achterliggende didactiek en zie je terug in de vormgeving.

"Vooral de motivatie
van de kinderen om te oefenen is bijzonder!" 
(Leeuwarder Montessorischool)

Er is voor de leerlingen alleen gebruiksmateriaal en dus geen verbruiksmateriaal, zoals werkboeken of werkbladen. De leerlingen oefenen in tweetallen en doen dat in vier van de zes fasen mondeling.

Het materiaal voor de leerlingen bestaat uit 'kaarten' met woorden of zinnen, behorend bij een spellingcategorie.
De kaarten zijn tweezijdig, zodat beide duopartners een eigen pagina hebben, die de ander dan voorleest.
In Op zoek naar letters is er vanaf groep 1 een strikt onderscheid tussen klanken en letters en dat blijft tot en met leerjaar 8. Ook dit is anders dan in andere spellingmethoden.

Inmiddels is de 3e versie verschenen, waarin opnieuw ervaringen en voortschrijdend inzicht zijn verwerkt.

De methode bestaat nu uit twee boeken, waarin de hele didactiek is beschreven, ook op concreet niveau.

Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek. 

Hierin staan de achtergronden van de spelling en van de didactiek en de consequenties voor de aanpak in de klas beschreven. 
Ook staan hierin de 28 spellingcategorieën beschreven, die allemaal zijn gebaseerd op de klankvorm. Steeds staan daarbij een toelichting, voorbeelden, achtergrondinformatie en suggesties om die categorie te introduceren en verder te laten oefenen. Doordat consequent de klanken en niet de letters als uitgangspunt zijn genomen, zijn dat ten dele andere categorieën dan elders.
Het derde deel van het boek beschrijft een op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin ook de spelling van de persoonsvorm is opgenomen.

Op zoek naar klanken en letters - doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3.
Hierin staat, in aparte hoofdstukken, beschreven wat de essentie van het (leren) onderscheiden en herkennen van klanken is en wat de essentie van het (leren) onderscheiden en herkennen van letters is. Steeds volgt dan een beschrijving van hoe dat inhoud en vorm kan krijgen.  


De oefenkaarten waarnaar wordt verwezen zijn nu (gratis) digitaal te downloaden, via een link in het boek. Het gaat dan om

Oefenkaarten voor klankzuivere woorden

Oefenkaarten voor nietklankzuivere woorden

Herhalingskaarten voor klankzuivere en en nietklankzuivere woorden

Oefenkaarten met zinnen (met geaccentueerde nietklankzuivere 
  woorden)

Opdracht- en oefenkaarten voor de spelling van persoonsvormen en 
  onderzoek naar grammatica-aspecten.
 

Verschillende scholen op diverse plekken in Nederland werken nu met deze didactiek. 
Op basis van hun ervaringen is duidelijk dat de didactiek veel potentie heeft.
Tegelijk is gebleken dat het een investering in de professionalisering van het team vraagt.
Enerzijds om de kennis over de spellingsystematiek op te halen, anderzijds om te zorgen dat oefenen een andere betekenis krijgt dan de leerlingen gewend waren. De kaarten moeten niet 'af', maar de doelen moeten bereikt...

Spelling leer je voor het gebruik in je eigen teksten, niet voor het maken van dictees of toetsen...

De boeken zijn bij mij te bestellen via onderstaand bestelformulier.

 

 

Wie toch nog graag de gedrukte versie van die kaarten wil ontvangen kan die tegen verzendkosten bij mij bestellen, zolang de voorraad nog strekt.