JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Ik ben afgestudeerd als 
- leraar basisonderwijs (Den Haag), 
- pedagoog (Rotterdam) en
- onderwijskundige (Utrecht).

Ik was leraar basisonderwijs, schoolbegeleider, consulent literaire vorming, docent aan opleidingen voor remedial teaching en interne begeleiding, locatiemanager van een OBD, kennismanager bij een onderwijsadviesbureau en tot 1-12-2012 senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar bij APS.

Vanaf 1-12-2012 ben ik zelfstandig onderwijsadviseur en –ontwikkelaar en NDV-daltonopleider via mijn bureau JansonAdvies. Ik woon in de Achterhoek, maar werk in heel Nederland.

Momenteel doe ik naast de begeleiding van scholen (o.a. op het gebied van daltonontwikkeling, taal-, spelling- en rekenonderwijs), ontwikkelwerk binnen de Jeelo-community.
Over het algemeen werk ik met teams die de overgang maken van methodegericht naar leerlinggericht onderwijs.
In het schooljaar 2016-2017 heb ik een tweetal boeken geschreven over resp. taaldidactiek en rekendidactiek, gericht op scholen die hun methoden (meer) willen loslaten. 

Tot de beëindiging van het project (juli 2016) was ik thema-expert bij School aan Zet voor basisvaardigheden, excellentie, recht doen aan verschillen, opbrengstgericht werken en lerende organisatie. Vanaf maart 2014 was ik daar ook een van de experts op het gebied van Samen leren inhoud geven. Deze toespitsing van School aan Zet was gericht op besturen die met hun scholen het samen leren een stevige impuls willen geven. 

Ik ben lid van de landelijke netwerken van taalexperts en van rekenexperts.  Sinds 2018 ben secretaris van de NVORWO en en penningmeester van het daltonnascholers en expertisenetwerk ('doen') van de NDV.

Sinds eind 2012 ben ik lid van de redactie van het tijdschrift over taalonderwijs MeerTAAL van uitg.Van Gorcum, het 'taalbroertje' van Volgens Bartjens.
Sinds februari 2014 ben ik eveneens redactielid van Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek, voorheen PanamaPost-online, 
 dat als verdiepend deel beschikbaar is op de site van Volgens Bartjens
Daarnaast maak ik deel uit van het redactienetwerk van het tijdschrift JSW. 

Toen ik de door mij ontwikkelde spellingmethode Op zoek naar letters zelf uitgaf, was ik vanaf 2013 ook uitgever. Nu de handleidingen zijn verwerkt in twee boeken (zie spellingdidactiek) en het oefenmateriaal digitaal beschikbaar is, hoeft dat niet meer.

Ik was gedurende het schooljaar 2015-2016 lid van de syllabuscommissie Ernstige Rekenproblemen (ER). Deze commissie had als taak een addendum (aanvulling) bij de nieuwe Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo te ontwikkelen voor de rekenexamens en rekentoetsen ER. Dit sloot aan bij mijn eerdere activiteiten als auteur en redacteur van de Protocollen ERWD voor po, vo en mbo.

Centraal aandachtspunt in mijn werk zijn leerprocessen: wat is nodig om leerlingen én leraren actief iets te laten leren en opbrengsten van hun inspanningen te laten ervaren? 
Dat lukt als wat zij leren betekenis voor hen heeft, zodat zij zich eigenaar kunnen voelen van dat leerproces. 
Veel veranderingstrajecten die ik ondersteun zijn daarom gericht op de condities om dat steeds meer voor elkaar te krijgen.

Trefwoorden:
eigenaarschap, instructiekwaliteit, interactie, betekenisvol, actief en samenwerkend leren, recht doen aan verschillen, opbrengsten, vertrouwen, building learning power, onderzoekend leren, dalton, vakinhouden in samenhang.

Inhoudelijke expertise: o.a. rekenen/wiskunde, taal/lezen/spelling en talentontwikkeling.

Ik ben lid van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), 
                        de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (VELON),
                        de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het RekenWiskunde Onderwijs (NVORWO) 
                        de Nederlandse daltonvereniging (NDV),
                        de Nederlandse jenaplanvereniging (NJPV)
                        de klankbordgroep van het infopunt onderwijs & talentontwikkeling 
                        het landelijk netwerk taalspecialisten
                        het landelijk netwerk rekenspecialisten
en ben geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland.